Vacature lid Raad van Toezicht SPO Utrecht

 • Heb jij hart voor openbaar onderwijs waar ieder kind welkom is?
 • Heb je ervaring met (lokaal) openbaar bestuur?
 • En heb je een band met Utrecht?

SPO Utrecht is het openbaar schoolbestuur van de gemeente Utrecht. Wegens het vertrek van een van de leden van onze Raad van Toezicht, zoeken wij een vervanger die medio 2021 kan starten.

Waarom kiezen voor SPO Utrecht?

SPO-scholen staan midden in de samenleving. Kinderen leren van jongs af aan om samen te leren en samen te leven. In elke wijk staat een SPO-school en ieder kind is welkom. Met zo’n 1100 medewerkers zorgen wij voor eigentijds onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en aan de International School Utrecht.

In ons Koersplan 2019-2023 staat ‘de kracht van vakmanschap’ centraal. Ieder kind verdient goed onderwijs en dat maken we samen. Dus zetten we ons in voor eigenaarschap en professionalisering van al onze medewerkers, voor eigentijdse organisatie van ons onderwijs en voor een sterke samenwerking met ouders en met onze culturele omgeving.

SPO Utrecht kent een prettige professionele cultuur. Kort samengevat is wat SPO Utrecht voor het leren van kinderen belangrijk vindt – actief leren, eigenaarschap, verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving – ook het uitgangspunt voor de sturing en samenwerking binnen de organisatie. Onze cultuur kenmerkt zich door een open omgang met elkaar, wederzijds respect en vertrouwen in elkaar en het vermogen om elkaar constructief kritisch te versterken.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder en werkgever van het College van Bestuur. Passend bij de ambities en cultuur van SPO Utrecht, kiest de raad bovendien voor de rol van sparring partner en stelt zich op als netwerker binnen en buiten de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden met verschillende expertisegebieden.

De Raad van Toezicht hanteert het Policy Governance-model voor zijn toezichthoudende taak, waarbij verder vorm wordt gegeven aan waardengericht toezicht. Om zijn taak goed uit te oefenen is de raad regelmatig aanwezig op scholen en bij bovenschoolse activiteiten. Ook onderhoudt de raad een goed contact met de GMR en met professionele partners in de stad. Jaarlijks organiseert de raad gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten.

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

 • Werkgeverscommissie;
 • Auditcommissie;
 • Commissie van Toezicht International School Utrecht.

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat in onze Raad van Toezicht verschillende expertisegebieden en competenties samenkomen. Gelet op de samenstelling van de raad zoeken we daarom in het bijzonder naar iemand met kennis van onderwijs en ervaring met (lokaal) openbaar bestuur, bijvoorbeeld bij een gemeente. Bovendien zoeken we een sterke netwerker, een verbinder die goed politiek strategisch kan opereren, en vanuit kennis van zaken goed overzicht heeft en kan houden.

En verder breng je mee:

 • Affiniteit met openbaar onderwijs in het algemeen en de visie van SPO Utrecht in het bijzonder;
 • Kennis van grote steden-dynamiek en -problematiek en een visie op wat dat betekent voor primair onderwijs;
 • (Bij voorkeur) een relevant netwerk in Utrecht en/of in het onderwijsveld;
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Een open constructief kritische houding en een natuurlijke leergierigheid en nieuwsgierigheid;
 • Kennis van algemeen geldende regels voor Governance;
 • De bereidheid om samen verantwoordelijkheid te dragen voor het proces van toezicht en verantwoording.

Op onze scholen én in alle onderdelen van onze organisatie is iedereen welkom. Iedereen brengt een eigen achtergrond, ervaring en persoonlijkheid mee en juist deze verscheidenheid maakt onze organisatie sterker. De Raad van Toezicht hecht ook in het eigen team aan een brede diversiteit.

Over de vacature

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht komt onder normale omstandigheden vijf keer per jaar regulier bijeen, heeft twee studiebijeenkomsten en twee informele bijeenkomsten. Daarnaast zijn er overlegmomenten met de GMR en het directeurenberaad binnen SPO Utrecht. De leden van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht ontvangen een passend honorarium. Daarnaast beschikt de raad over een scholingsbudget voor eigen professionalisering. De raad is lid van de VTOI-NVTK, de Vereniging van Toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang. De zittingsduur voor leden Raad van Toezicht SPO Utrecht bedraagt vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar (gezamenlijk maximaal acht jaar).

Over de procedure

De vacature is voor een lid dat wordt voorgedragen door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van SPO Utrecht. De GMR doet dit in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Een delegatie van de GMR vormt de benoemingscommissie en zal na de brievenselectie bepalen welke kandidaten voor een eerste gespreksronde met de benoemingscommissie worden uitgenodigd. In een tweede gespreksronde schuiven ook vertegenwoordigers van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht aan, zij geven advies over de benoeming aan de commissie. De benoeming vindt op voordracht van de Raad van Toezicht plaats door de gemeenteraad van Utrecht.

Meer informatie over SPO Utrecht vind je op www.spoutrecht.nl.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV, gericht aan de GMR van SPO Utrecht, uiterlijk 2 juli a.s. naar info@spoutrecht.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen Groten, secretaris van de Raad van Toezicht via Ellen.Groten@spoutrecht.nl, 030-2652640, of met Sanne van den Hoek, voorzitter van de GMR via voorzitter.gmr@spoutrecht.nl.

Geplaatst in Nieuws.