Regelingen

Protocollen, reglementen en klachtenregeling

Scholen van SPO Utrecht bieden goed onderwijs in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Die goede sfeer wordt in de eerste plaats gecreëerd met elkaar, maar is ook te danken aan heldere afspraken.

In onderstaande documenten leest u welke afspraken binnen SPO Utrecht zijn gemaakt. Ze worden op elke school nader ingevuld.

Aanmeld- en toelatingsbeleid

Voor het aanmelden en toelaten van leerlingen op een SPO-school geldt een vastgesteld beleid. In het kort: de procedure begint met de aanmelding, de directeur neemt een toelatingsbeslissing. Is die positief, dan kan het kind op verzoek van de ouders worden ingeschreven. Het kind wordt geplaatst op een school als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, of op een ander moment, als de leerlingen ouder is dan vier jaar.

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad adviseert de directie of heeft inspraak bij besluiten die de hele school aangaan. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de MR van elke SPO-school vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen van SPO Utrecht. Hier vindt u het reglement van de GMR.

Klachten?

SPO Utrecht verzorgt onderwijs voor ruim 10.000 leerlingen. Onderwijs is werken met mensen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen dan verwacht. Ons uitgangspunt is: wij bespreken problemen en verwachtingen eerst binnen de school. We nemen samen de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot overeenstemming, dan kan de klachtenregeling worden doorlopen.

Als u een probleem ervaart, neemt u dan eerst hierover contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Als dit contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem voor aan de directie van de school. U kunt er ook voor kiezen het probleem te bespreken met de klachtcontactpersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon van SPO Utrecht. Lees hier de brochure ‘Stop ongewenst gedrag‘.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen voor ouders en personeel zijn Barbel Roeleveld en Joost van Dijck. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar per mail via: barbel@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl of telefonisch: 070- 2600032.  De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Maak kennis met de externe vertrouwenspersonen.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon en de klachtcontactpersoon van de school vindt u in de schoolgids van de school van uw kind. Als het probleem niet kan worden opgelost binnen de school, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van SPO Utrecht of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), onderwijsgeschillen.nl. We stellen het op prijs als u in dit geval eerst contact met ons zoekt, voor een gesprek: info@spoutrecht.nl of 030-2652640.

Disciplinaire maatregelen

Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop personeelsleden, ouders en leerlingen met elkaar omgaan, vloeien voort uit de visie van SPO Utrecht. Hierin staan de uitgangspunten van de Vreedzame School centraal. Het personeel handelt passend bij deze pedagogische uitgangspunten en die van de eigen school. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het gedrag van een leerling als zodanig ernstig wordt beschouwd, dat andere maatregelen moeten worden ingezet. De regeling disciplinaire maatregelen gaat hierover.
Reglement disciplinaire maatregelen

Medisch handelen

Leerkrachten op school worden geregeld geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen scholen in toenemende mate het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen medicatie toe te dienen of andere medische handelingen te verrichten. Het is belangrijk dat in deze situaties wordt gehandeld volgens een vooraf afgesproken protocol. Personeel van SPO Utrecht verricht geen medische handelingen die genoemd zijn in de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg).
Protocol medische handelingen

Privacy

SPO Utrecht wil gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn bij SPO Utrecht. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden. SPO Utrecht neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). Lees hier de privacyverklaring van SPO Utrecht.

De huidige  Klokkenluidersregeling van SPO Utrecht wordt momenteel geactualiseerd.

Veilig schoolklimaat

Een veilig schoolklimaat is een belangrijk uitgangspunt van SPO Utrecht. Scholen voeren actief sociaal beleid, dat is bedoeld om alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of rondom de scholen te voorkomen. En waar zich incidenten voordoen, adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Lees hier het Beleidsplan agressie, geweld en seksuele intimidatie.

Integriteitscode

Integer handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen en het niet-juiste laten’. En: ‘naar eer en geweten en naar beste kunnen en vermogen handelen’. Maar wat is het juiste? Onze integriteitscode omschrijft welke algemene integriteitsnormen we met elkaar bij SPO Utrecht hanteren.