Regelingen

Protocollen, reglementen en klachtenregeling

Scholen van SPO Utrecht bieden goed onderwijs in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Die goede sfeer wordt in de eerste plaats gecreëerd met elkaar, maar is ook te danken aan heldere afspraken.

In de documenten op deze pagina leest u welke afspraken binnen SPO Utrecht zijn gemaakt. Ze worden op elke school nader ingevuld.

  • Medezeggenschap
  • Klachtenregeling
  • Disciplinaire maatregelen
  • Medisch handelen
  • Privacy
Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad adviseert de directie of heeft inspraak bij besluiten die de hele school aangaan. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de MR van elke SPO-school vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen van SPO Utrecht.

Klachten?

SPO Utrecht verzorgt onderwijs voor ruim 10.000 leerlingen. Onderwijs is werken met mensen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij zaken anders lopen dan verwacht. Ons uitgangspunt is: wij bespreken problemen en verwachtingen eerst binnen de school. We nemen samen de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot overeenstemming, dan kan de klachtenregeling worden doorlopen.

Als u een probleem ervaart, neemt u dan eerst hierover contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Als dit contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem voor aan de directie van de school. U kunt er ook voor kiezen het probleem te bespreken met de klachtcontactpersoon van de school of een externe vertrouwenspersoon van SPO Utrecht. Als het probleem niet kan worden opgelost binnen de school, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van SPO Utrecht of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), onderwijsgeschillen.nl. We stellen het op prijs als u in dit geval eerst contact met ons zoekt, voor een gesprek: info@spoutrecht.nl of 030-2652640.

Contactgegevens van vertrouwenspersonen en klachtcontactpersonen vindt u in de schoolgids van de school van uw kind.
Klachtenregeling SPO Utrecht

Disciplinaire maatregelen

Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop personeelsleden, ouders en leerlingen met elkaar omgaan, vloeien voort uit de visie van SPO Utrecht. Hierin staan de uitgangspunten van de Vreedzame School centraal. Het personeel handelt passend bij deze pedagogische uitgangspunten en die van de eigen school. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het gedrag van een leerling als zodanig ernstig wordt beschouwd, dat andere maatregelen moeten worden ingezet. De regeling disciplinaire maatregelen gaat hierover.
Reglement disciplinaire maatregelen

Medisch handelen

Leerkrachten op school worden geregeld geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen scholen in toenemende mate het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen medicatie toe te dienen of andere medische handelingen te verrichten. Het is belangrijk dat in deze situaties wordt gehandeld volgens een vooraf afgesproken protocol. Personeel van SPO Utrecht verricht geen medische handelingen die genoemd zijn in de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg).
Protocol medische handelingen

Privacy

SPO Utrecht wil gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn bij SPO Utrecht. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden.

SPO Utrecht neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). Lees hier de privacyverklaring van SPO Utrecht.