Elke school van SPO Utrecht biedt:

Een goede structuur, een goed pedagogisch klimaat, goed onderwijs en voedt op tot burger in de Nederlandse samenleving.

De SPO-school biedt een goede structuur…
 • De school heeft een organisatie die is afgestemd op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven.
 • Kinderen weten wat van hen wordt verwacht en zij hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun leerproces.
 • De inrichting van de schoolomgeving, het schoolgebouw en de groepering van leerlingen vindt zodanig plaats dat een stimulerende leeromgeving en een passend en uitdagend leeraanbod wordt geboden.
 • In het meerjarenbeleidsplan (schoolplan) staat duidelijk hoe deze visie wordt vertaald in de praktijk en hoe de school zich komende jaren wil ontwikkelen. Schoolontwikkeling is een cyclisch proces.
 • De school heeft een duidelijke visie en heeft kaders opgesteld voor de uitwerking van het onderwijsconcept.
… een goed pedagogisch klimaat,
 • Uitgangspunt van het pedagogisch klimaat is dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie om zich te ontwikkelen.
 • De school draagt bij aan een humane samenleving. Behalve aan kennisoverdracht, besteedt de school aandacht aan normen en waarden en sociale vaardigheden. Sfeer en werkklimaat op school en de wijze waarop personeelsleden, ouders en leerlingen met elkaar omgaan vloeien voort uit de uitgangspunten van de Vreedzame School:
  – personeel, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en een goede samenwerking in school
  – kinderen hebben verantwoordelijkheden in de klas en de school
  – kinderen hebben een stem en worden serieus genomen
  – personeel, kinderen en ouders stellen hoge eisen aan positief sociaal gedrag en lossen conflicten constructief op.
 • De school is een lerende organisatie. Personeel en ouders werken samen, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Medewerkers zorgen ervoor dat zij zich blijven ontwikkelen in het vak en dat zij kennis en vaardigheden up to date houden.
 • Personeel heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de kinderen en laat dat aan kinderen merken. Kinderen voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, zij leren zich te bezinnen op de eigen prestatie en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren.
 • De school is een gemeenschap. Er is sprake van open communicatie tussen personeel, ouders en leerlingen. Er zijn duidelijke afspraken over de samenwerking en omgang met elkaar, die betrokkenen naleven en waar ze elkaar op aanspreken.
 • De school werkt actief aan een prettige en veilige omgeving van de school en aan een zinvolle samenwerking met de wijk.
… goed onderwijs,
 • De school biedt kinderen structuur en ruimte om in voor hen betekenisvolle situaties te leren.
 • Het onderwijsproces zet kinderen aan tot activiteit die creativiteit, expressiviteit, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid bevordert. De school doet een beroep op verschillende leerstijlen en bevordert de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.
 • De school betrekt de omgeving bij het leerproces en brengt kinderen passief en actief in aanraking met cultureel erfgoed, kunst, cultuur en sport.
 • De ontwikkeling van ieder kind komt tot uiting in een dossier, dat de ontwikkeling van het kind in beeld brengt. Indien de ontwikkeling van leerlingen niet volgens verwachting verloopt, worden passende maatregelen genomen.
… en voedt op tot burger in de Nederlandse samenleving.
 • De openbare school werkt vanuit de normen en waarden die in de democratische Nederlandse samenleving centraal staan. Kinderen worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische samenleving.
 • De school staat open voor alle kinderen van alle gezindten. Kinderen worden op school geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee omgaan.
 • De school gaat uit van erkenning van die verschillen. Kinderen werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen.