Raad van Toezicht

SPO Utrecht is een openbaar schoolbestuur. Het College van Bestuur van SPO Utrecht legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht telt zeven mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in de stad. Ze zijn ervaren en betrokken. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeente Utrecht, steeds voor een periode van vier jaar.

Leden van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht zijn:

Toezichthoudende taken en werkwijze

De RvT houdt op actieve wijze het interne toezicht op de organisatie. Op basis van de principes van Policy Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld, waarop het interne toezicht is gebaseerd. Deze ijkpunten omvatten: behandeling leerlingen en omgang met ouders, interne organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel.

De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de bestuursleden en is adviseur en sparringpartner voor het bestuur. 

De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van SPO Utrecht en in het hierop gebaseerde reglement van de RvT. 

Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn: rapportages van het CvB, inspectierapporten, benchmarks, media, eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het accountantsverslag en het overleg met de accountant, gesprekken met leidinggevenden en medewerkers van SPO Utrecht en gesprekken met stakeholders zoals de gemeente en andere besturen.

De RvT werkt met twee commissies: een werkgeverscommissie en een auditcommissie. Beide commissies functioneren als adviescommissie voor de RvT. De leden van de RvT komen tot een eigen oordeel, na de adviezen en bevindingen van de commissies.

Tevens zijn twee leden van de RvT vertegenwoordigd in de Commissie van Toezicht van International School Utrecht.

Verslag

Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag van haar bevindingen bij SPO Utrecht. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van SPO Utrecht.

Hier vindt u het reglement van de Raad van Toezicht.
Hier vindt u het toezichtkader van de Raad van Toezicht.

Profiel lid van de Raad van Toezicht bij SPO Utrecht, maart 2023