Organogram

Als grote onderwijsorganisatie streeft SPO Utrecht naar maatwerk op schoolniveau en centrale aansturing waar nodig. Zo wordt het schaalvoordeel benut om scholen optimaal te faciliteren bij hun werkzaamheden. Bevoegdheden en verantwoordelijkheid zijn bewust zoveel mogelijk op schoolniveau gelegd. De directeur van de school is dan ook integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale aansturing en het bovenschools beleid, de schooldirecteur voor goed onderwijs en de integrale aansturing van de school.

De directeuren van onze scholen hebben collegiaal contact met elkaar via het directeurenoverleg DOPO.

Taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directeuren zijn vastgelegd in de statuten van SPO Utrecht.

Binnen de school worden taken en bevoegdheden verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. De school kiest voor een organisatiemodel dat past bij de wijze waarop zij haar onderwijsdoelen wil bereiken.