Medezeggenschap

Openbaar, midden in de samenleving

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid.

Medezeggenschapsraad (MR)

In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de medezeggenschapsraad (MR). U vindt de contactpersonen van de medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De MR heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de MR van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. In de GMR van SPO Utrecht zijn al onze scholen met een persoon vertegenwoordigd. Uit de ouders is een voorzitter gekozen en uit het personeel een secretaris. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen beiden de volledige GMR.

GMR-voorzitter is Sanne van den Hoek (ouder van obs Pantarijn)

GMR-secretaris is Willem Muilenburg (leerkracht op sbo Luc Stevensschool).

Foto: Eddy Steenvoorden

De GMR van SPO Utrecht komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse GMR-netwerkbijeenkomst. Hier vindt u het reglement van de GMR.

De notulen van de vorige GMR-vergaderingen en het jaarverslag zijn verkrijgbaar via secretaris.gmr@spoutrecht.nl of via de medezeggenschapsraad van de school.

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via mail:
secretaris.gmr@spoutrecht.nl

Statuten van de GMR van SPO Utrecht
Nuttige links