Medezeggenschap

Een nieuwe GMR

SPO Utrecht krijgt in 2023 een nieuwe vorm van medezeggenschap. Die nieuwe GMR telt twaalf gekozen leden: zes ouders en zes personeelsleden. Met twaalf leden (in plaats van 38 vertegenwoordigers van evenzoveel scholen) wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) veel daadkrachtiger, is de verwachting. En een betere gesprekspartner voor het bestuur van SPO Utrecht.

Tweederde van de medezeggenschapsraden van alle 38 scholen van SPO Utrecht heeft op 21 april 2023 haar stem uitgebracht.

Dit zijn de gekozen kandidaten voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPO Utrecht. Van harte gefeliciteerd!

Ouders:                                      

Esther Adema, Prof. Kohnstammschool

Geertje Algera, Montessorischool Oog in Al

Edanur Aydogdu-Ünlü, Kindcentrum Haarzicht
Sanne van den Hoek, obs Pantarijn
Majid El Khayami, obs De Cirkel
Geert Habets, Jenaplanschool Wittevrouwen
Personeel:                                           
Niels Burema, Anne Frankschool
Lise Eekhart, obs Tuindorp
Robin van Impelen, SO Fier
Luc van der Meer, De Kleine Dichter
Willem Muilenburg, sbo Luc Stevens
Hilde Langebeeke, odbs Pieterskerkhof

In de GMR-vergadering van 13 juni wordt deze nieuwe GMR geïnstalleerd en nemen we afscheid van de oude GMR.

————————————————————————————–

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid.

Medezeggenschapsraad (MR)

In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de medezeggenschapsraad (MR). U vindt de contactpersonen van de medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De MR heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de MR van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. In de GMR van SPO Utrecht zijn al onze scholen met een persoon vertegenwoordigd. Uit de ouders is een voorzitter gekozen en uit het personeel een secretaris. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen beiden de volledige GMR.

De huidige GMR-voorzitter is Sanne van den Hoek (ouder van obs Pantarijn)

De huidige GMR-secretaris is Willem Muilenburg (leerkracht op sbo Luc Stevensschool). (Foto: Eddy Steenvoorden)

De GMR van SPO Utrecht komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse GMR-netwerkbijeenkomst. Hier vind je het reglement van de GMR.

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn verkrijgbaar via secretaris.gmr@spoutrecht.nl of via de medezeggenschapsraad van de school. Het jaarverslag van de GMR vind je in de bijlage van het jaarverslag van SPO Utrecht.

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via mail:
secretaris.gmr@spoutrecht.nl

Statuten van de GMR van SPO Utrecht
Nuttige links