Medezeggenschap

Een nieuwe GMR

SPO Utrecht krijgt voorjaar 2023 een nieuwe vorm van medezeggenschap. Die nieuwe GMR telt twaalf gekozen leden: zes ouders en zes personeelsleden. Met twaalf leden (in plaats van 38 vertegenwoordigers van evenzoveel scholen) wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) veel daadkrachtiger, is de verwachting. En een betere gesprekspartner voor het bestuur van SPO Utrecht.

Heb je interesse? Meld je uiterlijk 31 maart als kandidaat-lid en lees de profielschets.
Hier vind je het aanmeldformulier. Kom je er niet uit of heb je nog geen foto? Stuur dan een mail naar verkiezingen.gmr@spoutrecht.nl We helpen je graag!

Als GMR kun je écht iets voor elkaar krijgen! Dat blijkt wel uit dit succesverhaal: de gemeente Utrecht treft maatregelen om parkeren voor leraren aantrekkelijker te maken.

Bijzonder werk!

Je doet bijzonder werk in de GMR, want je kijkt over je ‘eigen’ school heen. In de GMR ervaar je de enorme diversiteit van het onderwijs in onze stad. Het is erg interessant om te ontdekken hoe verschillende scholen in een totaal andere omgeving toch vaak dezelfde belangen hebben. Of een heel ander doel kunnen hebben, zoals in het speciaal onderwijs. Jij als GMR-lid vertegenwoordigt straks ál die scholen met die prachtige, totale diversiteit.

Diversiteit

Daarom zoeken we bewust ouders en personeelsleden met heel verschillende kennis en ervaring. We willen als GMR een goede afspiegeling zijn van de diversiteit van alle scholen van SPO Utrecht. Dus je kunt in de GMR je vakkennis gebruiken, maar je maatschappelijke ervaring is net zo waardevol. Bedenk dat jij het verschil kunt maken: de GMR doet ertoe.

Slagvaardig en professioneel

De huidige GMR telt 38 leden, dat aantal wordt teruggebracht naar twaalf. Het uitwisselen van kennis en ervaring in een kleinere vaste groep, helpt om een slagvaardige en professionele GMR te realiseren. De GMR wil namelijk een deskundige gesprekspartner voor het bestuur zijn, die proactief meedenkt met beleid. De basis hiervoor is: openheid en transparantie, van beide kanten. Dat maakt jouw werk voor de GMR leuk en interessant.

Werken aan ontwikkeling

Ja, een lidmaatschap van de GMR vraagt tijd en inzet. We vergaderen vier tot zes keer per jaar. Maar het levert ook veel op. Je werkt immers aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs in de stad! En je kunt tegelijk ook werken aan je eigen ontwikkeling, door je te verdiepen en cursussen te volgen in relevante thema’s. De sfeer in de GMR is plezierig en open. We vinden het fijn om onze kennis en ervaring in vertrouwen te delen.

Signalen

Ieder lid heeft met een paar scholen geregeld contact. Want jij bent degene die belangrijke signalen uit de praktijk oppakt en meeneemt naar de GMR.

Samenleving

Als GMR-lid leer je SPO Utrecht door en door kennen. De scholen, de medewerkers, de beleidsmensen, de belangen, de hangijzers, de drempels en mogelijkheden. SPO Utrecht maakt deel uit van allerlei verbanden in de stad en in Nederland, ook die lijnen leer je kennen. Onderwijs ligt in het kloppend hart van de Utrechtse samenleving, als GMR-lid van een van de grootste onderwijsbesturen maak je er deel van uit en heb je er invloed op.

Meer weten over medezeggenschap in het primair onderwijs? Kijk op sterkmedezeggenschap.nl

Verkiezingen

We hopen op een spannende verkiezingsdag met heel veel kandidaten! Op 20 april 2023 kiezen de huidige leden van alle medezeggenschapsraden op alle scholen van SPO Utrecht, de twaalf kandidaten die zij het beste vinden: zes ouders en zes personeelsleden.

Wie kunnen zich verkiesbaar stellen? Alle ouders met een kind op een van de 38 scholen van SPO Utrecht. Alle personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR. Zij kunnen zich tot uiterlijk 31 maart 2023 aanmelden via dit formulier.

Wie mogen stemmen? Alle huidige leden van de medezeggenschapsraden van de scholen van SPO Utrecht hebben stemrecht.

————————————————————————————–

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid.

Medezeggenschapsraad (MR)

In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de medezeggenschapsraad (MR). U vindt de contactpersonen van de medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De MR heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de MR van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. In de GMR van SPO Utrecht zijn al onze scholen met een persoon vertegenwoordigd. Uit de ouders is een voorzitter gekozen en uit het personeel een secretaris. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen beiden de volledige GMR.

De huidige GMR-voorzitter is Sanne van den Hoek (ouder van obs Pantarijn)

De huidige GMR-secretaris is Willem Muilenburg (leerkracht op sbo Luc Stevensschool). (Foto: Eddy Steenvoorden)

De GMR van SPO Utrecht komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse GMR-netwerkbijeenkomst. Hier vind je het reglement van de GMR.

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn verkrijgbaar via secretaris.gmr@spoutrecht.nl of via de medezeggenschapsraad van de school. Het jaarverslag van de GMR vind je in de bijlage van het jaarverslag van SPO Utrecht.

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via mail:
secretaris.gmr@spoutrecht.nl

Statuten van de GMR van SPO Utrecht
Nuttige links