SPO Utrecht

Bij SPO Utrecht staat kwaliteit centraal. Goed onderwijs voor ieder kind is de kern van al ons handelen, op al onze scholen. Leerlingen voelen zich welkom en gewaardeerd, onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen. We dagen kinderen uit te leren, met middelen die passen in deze 21ste eeuw.

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid. Dat schept rechten en verplichtingen. Daarom zijn onze scholen bewust op zoek naar dialoog.

… als werkgever

SPO Utrecht is ook werkgever van circa 1100 onderwijsmensen. Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect vinden we belangrijk. Van medewerkers vragen wij deskundigheid en professionele betrokkenheid. We verwachten dat zij het vermogen hebben in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. En dat zij een gezond gevoel hebben voor wat haalbaar is in de praktijk van alledag.

We stimuleren onze medewerkers zich verder te professionaliseren en organiseren ook elke drie jaar een SPO-conferentie vol trainingen en presentaties rond nieuwe ontwikkelingen in ons onderwijs.

… als organisatie

SPO Utrecht is een transparante organisatie. We kiezen voor centrale aansturing waar nodig en leggen bevoegdheden en verantwoordelijkheden bewust zo laag mogelijk. We doen graag beroep op de professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers.

De 35 scholen en schooldirecties van SPO Utrecht worden ondersteund door een klein stafbureau en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt actief toezicht op de organisatie en het bestuur. Ouders en medewerkers praten op bestuursniveau mee via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Het jaarverlsag van de vertrouwenspersoon vind je hier.

Verantwoording

SPO Utrecht legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag, over financiële en inhoudelijke keuzes. Onze onderwijsvisie is vastgelegd in ons Koersplan, dat elke vier jaar wordt bijgesteld. Hier vind je de Statuten van SPO Utrecht.