Inspectierapport SPO Utrecht

Een goede beoordeling van de Onderwijsinspectie!

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder bestuur in Nederland. Er wordt dan onderzocht of de sturing op de kwaliteit van het onderwijs op orde is, of er ambities zijn voor verdere ontwikkeling en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. In het najaar van 2023 bezocht de Onderwijsinspectie het bestuur van SPO Utrecht. Het rapport dat hieruit voort is gekomen, staat nu online.

Een goede beoordeling

Uit de mondelinge terugkoppeling van de Inspectie bleek al dat SPO Utrecht een goede beoordeling heeft gekregen, maar onlangs is het definitieve rapport vastgesteld. Uiteraard zijn we hier als bestuur heel trots op. We vinden dat het oordeel recht doet aan de intensieve en goede samenwerking binnen onze bestuurlijke gemeenschap met de daarbij behorende professionele cultuur. Iets waar binnen SPO Utrecht al jaren hard aan gewerkt wordt.

Duidelijke visie op goed onderwijs 

Tijdens een inspectiebezoek krijgt een bestuur een oordeel op 3 indicatoren. De onderdelen Visie, ambities en doelen (BKA1) en Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3) zijn met een ‘goed’ beoordeeld. De onderwijsinspectie gaf onder andere aan dat er binnen SPO Utrecht een duidelijke visie is op goed onderwijs en de besturing daarvan. Ze zien ook dat de koers breed gedragen is en leeft binnen de hele organisatie. Ook geeft de Inspectie complimenten over onze systematische evaluatie van de gestelde doelen, de wijze waarop we ons als SPO Utrecht hierover verantwoorden en onze externe partners hierbij betrekken.

Uitvoering en kwaliteitscultuur 

De indicator Uitvoering en kwaliteitscultuur (BKA2) is met een ‘voldoende’ beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat het bestuur een goed beeld heeft van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Om nog meer preventief in te kunnen grijpen, is het kwaliteitsbeleid binnen SPO Utrecht het afgelopen jaar aangescherpt en dat merken scholen in de praktijk. Daarbij investeert het bestuur zowel financieel als organisatorisch weloverwogen in de onderwijskwaliteit van de scholen. Op het gebied van ‘burgerschapsonderwijs’ hebben alle scholen hun plan voor de doorgaande lijn al gemaakt en zijn nog volop bezig met de uitvoering, De Inspectie constateert wel dat de scholen zich nog in verschillende stadia van dit proces bevinden en vraagt het bestuur hier meer op te sturen.

Een mooi proces om samen te doen

Adviseurs onderwijskwaliteit Saskia de Jong en Evelien van Lunteren zijn trots op het resultaat. Zij hebben samen met het CvB het inspectiebezoek voorbereid. Saskia: “We organiseerden een bijeenkomst met directeuren en beleidscollega’s om input op te halen voor het schrijven van een zelfevaluatie waarin we onze sterke punten en nog te ontwikkelen punten uiteen hebben gezet. Dat was een mooi proces om samen te doen. Veel van wat de inspectie ons als feedback teruggaf en wat nu in het rapport staat, is terug te voeren op wat we in de zelfevaluatie schreven. Ik ben blij met het oordeel en de inhoud van het rapport. We herkennen ons erin, dat is het allerbelangrijkst.”

Het volledige inspectierapport is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Geplaatst in Nieuws.