Gezocht! Verandermanager Utrechtse Brede scholen (20 – 24 uur per week)

Ben jij een gedreven verandermanager met hart voor talentontwikkeling van de jeugd? Heb je ervaring met proces- en projectondersteuning in een politiek-bestuurlijke omgeving? En loop je warm voor een doelmatige inrichting en organisatie van bedrijfsvoerings- en samenwerkingsprocessen? Dan maken we graag kennis met jou.

Utrechtse Brede scholen spil in de wijk
Utrecht kent al sinds 2008 Brede Scholen. Een Brede school is een samenwerking van scholen met partners om ervoor te zorgen dat kinderen kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en goed op te groeien. Meestal gaat het om activiteitenaanbod in de wijk, verspreid over scholen en  bijvoorbeeld een buurthuis of een sporthal. Het activiteitenaanbod kan per Brede school verschillen. In netwerkverband werken organisaties samen vanuit een gedeelde visie en pedagogische aanpak, onder regie van het onderwijs. Op dit moment heeft Utrecht 10 Brede Scholen, waarbij ruim 40 verschillende scholen en meer dan 12.000 kinderen bij betrokken zijn.

Herziening van de doelstelling Brede scholen
De groei van, de verandering in de populatie van Utrecht en de toenemende kansenongelijkheid zijn aanleiding geweest om opnieuw te kijken naar alle inzet die wordt gepleegd om de jeugd gezond en veilig te laten opgroeien. Dat heeft geleid tot de afspraak dat  Utrecht ongelijk investeert als dat nodig is om kinderen gelijke kansen op een optimale ontwikkeling te bieden. Ook de doelstelling voor Brede scholen is in dat licht herzien:

We streven naar gelijke kansen door ongelijk te investeren. We zorgen dat kinderen* voor wie dit niet vanzelfsprekend is, een rijk en breed aanbod krijgen op cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Dat doen door we door inzet op cultuur, sport, ontmoeten, digitale vaardigheden en democratisch burgerschap, in verbinding met ouders en door verbinding tussen voorschools ontwikkelen, binnenschools en buitenschools leren. * 0-12 jaar (einde basisschool), uitnodiging om ook in Integrale Kindcentra te investeren.

Verandertraject: van ambitie naar realisatie
In schooljaar 2023 – 2024 moet de stap worden gemaakt van ambitie naar realisatie. Per augustus 2024 wordt de subsidie voor de Brede scholen volgens een nieuwe systematiek verstrekt aan scholen die hiervoor op grond van de herziene doelstelling in aanmerking komen.
Om dit proces van ambitie naar realisatie in de volle breedte te begeleiden, wordt per direct een verandermanager gezocht voor 20 – 24 uur per week. De huidige Brede Schoolcoördinatoren zijn geïnformeerd over het proces en bevraagd op hun behoeften in de transitieperiode.

Voorlopig tijdpad

 • Oktober 2023: Vlotte kennismaking met het netwerk van direct betrokkenen bij de huidige Brede school (operationeel, tactisch en strategisch niveau);
 • Oktober 2023: In samenspraak met direct betrokkenen opstellen van een concreet stappenplan voor de periode oktober 2023 – september 2024, met als resultaat dat in september 2024 de nieuwe stedelijk projectleider kan starten met de uitvoering van ‘Brede school nieuwe stijl’. Onderdelen van dit stappenplan zijn in elk geval:
  • verander- en relatiemanagement;
  • projectorganisatie, met als perspectief dat dit ontwerp ook de basis kan zijn waarop de stedelijk projectleider vanaf september 2024 voortbouwt. Het opstellen van een taakomschrijving en profiel en bijdragen aan de werving van een projectleider is hier onderdeel van;
  • bedrijfsvoering en financiën: een voorstel voor het inregelen van de uitvoering van een nieuwe subsidieregeling en de verantwoording daarvan, in samenspraak met de subsidieverlener, met een heldere begroting voor schooljaar 2023 – 2024 en een voorlopig bestedingsvoorstel voor de periode vanaf 2024;
  • communicatie: een voorstel voor het communiceren over de transitie en de voorbereiding op een nieuwe start met direct betrokkenen en op stedelijk niveau.
 • Vanaf november 2023: Uitvoeren van dit stappenplan, in nauwe samenspraak met direct betrokkenen, en periodieke verantwoording aan de betrokken PO besturen en het PO besturenoverleg;
 • Juni 2024: opleveren van een eindverslag met aanbevelingen voor de start vanaf september 2024.
 • Augustus – september 2024: inwerken stedelijk projectleider.

Profiel verandermanager

De verandermanager die wij zoeken beschikt over kennis van en ervaring met:

 • verandermanagement in het sociaal domein en de implicaties hiervan voor professionals, beleidsmakers en bestuurders, hun onderlinge relaties en verantwoordelijkheidsverdeling (governance).
 • proces- en projectbegeleiding van implementatievraagstukken in een complexe en politiek-bestuurlijke omgeving en het optimaliseren van sa
 • subsidietrajecten, de verantwoording hiervan en het inrichten van de bedrijfsvoering hierop.
 • werkgever- en werknemerschap, leidinggeven en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken.

De verandermanager is:

 • in staat om op het niveau van professionals, beleidsmakers en bestuurders te denken en verbindend te handelen.
 • uitnodigend, energiek, ondernemend.
 • daadkrachtig en proces- en resultaatgericht.
 • bestuurlijk, relationeel en organisatorisch sensitief.
 • communicatief vaardig op alle niveaus.
 • een snelle werker.

Interesse?

Voor deze opdracht wordt een uurtarief tussen € 110 – 130 exclusief BTW gehanteerd.

Heb je belangstelling en ben je beschikbaar voor 20 – 24 uur per week? Stuur dan uiterlijk 15 september je CV en motivatie aan Johan Beijen, j.beijen@pcouwillibrord.nl, contactpersoon namens de gezamenlijke penvoerders. Gesprekken vinden plaats in de week van 18 september, waarna gunning zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

Geplaatst in Nieuws.